Тема 5. Хімічні науки і вчення

Зміст теми.Особливості предмета хімії ХХ ст. Хімічний елемент. Основні розділи сучасної хімії. Неорганічна, органічна, фізична, аналітична хімія. Хімія високомолекулярних сполук. Хімія процесів. Еволюційна хімія і нанотехнологія. Функціоналізм в еволюційній хімії.

Терміни та поняття:хімічний елемент, хімічна реакція, валентність, електролітична дисоціація, індикатор, хімія процесів, синтез, каталізатор, інгібітор, нанохімія, електорхімія, термохімія, квантова хімія, високомолекулярна сполука, мономер, полімер, фермент, біокаталіз.

Семінарське заняття на тему: «Сучасна хімія».

План:

1. Об’єкт та предмет хімії.

2. Основні розділи і здобутки сучасної хімії.

3. Хімічний процес як головна ознака перетворення речовини.

Література:

Основна:

1. Волинка Г.І. Картина світу ХХ ст. Енциклопедизм як композиційний принцип. Частина І. Природничо-наукові компоненти / Г.І. Волинка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – с. 120-132.

2. Гофман К. Можно ли сделать золото? / К. Гофман / Пер. с нем. – Л.: Химия, 1984. – с. 121-222.

2. Жданов Ю.А. Узловое понятие современной теоретической химии / Ю.А. Жданов Философия, естествознание, современность: (итоги и перспективы исследований. 1870-1980 гг.) / Под общ. ред. И.Т. Фролова и Л.И. Грекова. – М.: Мысль, 1981. – с. 76-90.

3. Золотов Ю.А. Аналитическая химия. // Химический энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. 45-46.

4. Кабанов В.А. Высокомолекулярные соединения. // Химический энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. 111-112.

5. Кнунянц Л.И. Органическая химия. // Химический энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. 413-414.

6. Неделько В.И., Хунджуа АГ.. Основы современного естествознания: правсолсавный взгляд / В.И. Неделько, А.Г. Хунджуа. – М.: Паломник, 2008. – с. 180-206.

7. Темкин М.И. Физическая химия. // Химический энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. 620-621.

8. Ягодин Г.А., Раков Э.Г. Неорганическая химия / Г.А. Ягодин, Э.Г. Раков // Химический энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. 372-373.

9. Atkins P. The Phisical Chemistry / P. Atkins. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – p. 11-131.

10. Weisberg M., Needham P., Hendry R. Philosophy of Chemistry / Michael Weisberg, Paul Needham, and Robin Hendry // Stanford Encyclopedia of Philosophy. // http://plato.stanford.edu/entries/chemistry.

Додаткова: 11, 23, 32, 50, 53, 59, 66, 68, 69, 79, 83, 92, 99, 100, 101, 103, 109, 118, 138, 139, 143, 146, 147, 150, 151.

Самостійна робота:

1. Класифікація хімічних елементів та речовин.

2. Види хімічних зв’язків.

3. Принципи і технічне забезпечення хімічного виробництва.

4. Основні відкриття в хімії від Нового часу до сьогодення.

Література: 155-158, 164, 166, 168, 171, 172, 177, 179-181, 184, 185, 188, 189, 196, 201.

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Аналітична доповідь на тему: Історія категорії “хімічний елемент”.

Реферат на тему: Сучасний варіант періодичної таблиці хімічних елементів.

3. Реферат на тему: Хімічний склад та структура найпоширеніших полімерів.

4. Повідомлення на тему: Новітні розділи хімії ХХ – початку ХХІ ст.

5. Переклад статті з англійської мови: Weisberg M., Needham P., Hendry R. Philosophy of Chemistry / Michael Weisberg, Paul Needham, and Robin Hendry // Stanford Encyclopedia of Philosophy. // http://plato.stanford.edu/entries/chemistry.

Критерії оцінювання знань студентів:

Присутність на занятті: 1 бал.

Відповіді на питання семінарського заняття: 5 балів.

Проблемні питання: 2 бали.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання: 2 бали.

Змістовий модуль ІІ. Прикладні галузі наук про природу.

Тема 6. Науки про Землю.

Зміст теми.Земля, її розміри та форма. Еволюція поглядів щодо Землі. Фізичні поля планети. Геологічна історія та сучасність. Сучасні уявлення про надра. Теорія літосферних плит. Атмосфера та гідросфера. Факти земної нестабільності. Біо- та ноосфера. Наука як фактор ноосфери. Творення ноосфери.

Терміни та поняття:літосфера, земна кора, астеносфера, мантія, ядро Землі, атмосфера, гідросфера, опади, льодовики, кругообіг води в природі, біосфера, ноосфера, рифт, спрединг, плито-тектонічна парадигма, сейсмічна активність, поверхня Мохоровича, магнітні полюси Землі.

Семінарське заняття на тему: «Геологія та фізична географія».

План:

1. Сучасні уявлення про форму, розмір та масу Землі.

2. Сферичні оболонки нашої планети.


3060255360580627.html
3060311787897538.html
    PR.RU™